Câu hỏi của trần huyền anh - Hóa học lớp 7

Lấy 50ml dung dịch NaOH chưa rõ nồng độ cho vào một cái cốc, thêm vào một ít quỳ tím, màu quỳ tím thay đổi như thế nào? Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M vào cho tới khi quỳ trở lại màu tím. Tính CM của dung dịch NaOH biết Vdd HCl đã dùng là 28ml

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.