Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Nguyen Hang

hấp thụ hoàn toàn v lít co2 dktcvào dung dịch ca(oh)2 thu được 10 g kết tủa. lọc bỏ kết tủa nung phần dung dịch còn lại thu thêm 5 gam kết tủa nữa .tìm v


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN