Câu hỏi của Cơm Nguội - Hóa học lớp 10

kí hiệu mũi tên (→) của liên kết cho nhận còn được thay thế bằng kí hiệu khác không? đó là gì?

  1. không còn kí hiệu khác
  2. còn kí hiệu khác. đó là dấu - ( 1 gạch )
  3. còn kí hiệu khác. đó là dấu = ( 2 gạch)
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.