Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

\(\sqrt{\left(x+2\right)\left(2x-1\right)}\)-3\(\sqrt{x+6}\)-4=3\(\sqrt{x+2}\)-\(\sqrt{\left(x+6\right)\left(2x-1\right)}\)

các bạn làm giúp nhé

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.