Câu hỏi của quynh do - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của quynh do - Toán lớp 6

Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em

a/ Tính số HS giỏi

b/ 2/3 số học sinh bằng 80% số HS giỏi.Tìm số HS khá

c/ Biết lớp chỉ có HS giỏi và khá.Tìm tổng số HS của lớp

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.