Ôn tập lịch sử lớp 11

Nguyễn Vũ Trà My

Câu 2: Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành Cải cách Minh Trị là: A. tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị và có vai trò quyết định. B. tầng lớp quý tộc tư sản hóa ngày càng trưởng thành, có thế lực kinh tế. C. lật đổ chế độ Mạc Phủ, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền. D. xác lập được quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc.

Câu 3: Ngoại cảnh chung nào đã tác động đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và Cải cách ở Xiêm? A. Đứng trược sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây. B. Sự phát triển của CNTB sau các cuộc cách mạng tư sản. C. Mầm mống kinh tế TBCN đang hình thành và phát triển nhanh. D. Giai cấp tư sản đã trưởng thành, mâu thuẫn trong xã hội gia tăng.

Câu 4 : Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Quốc đại là A. đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ. B. giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. C. bước ngoặt phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. D. thể hiện ý thức và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

Câu 5 : Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là A. đánh đuổi đế quốc, khôi phục Trung Hoa. B. cải cách Trung Quốc để thoát khỏi số phận thuộc địa. C. thành lập dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng ruộng đất cho nông dân. D. đánh đổ triều đình Mãn Thanh, khôi phục đất nước Trung Hoa.

Câu 6 : Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là : A. lật đổ triều Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế. B. thành lập Trung Hoa dân quốc, nhân dân làm chủ đất nước. C. công nhận quyền bình đẳng và quyền dân chủ của mọi công dân. D. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

Câu 7: Cuộc Cải cách Ra-ma V gọi là cách mạng tư sản vì: A. lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến. B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. C. do giai cấp tư sản lãnh đạo. D. thay đổi đất nước giống như phương Tây.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là A. các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc. B. các cuộc khởi nghĩa chưa chuẩn bị chu đáo. C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học. D. Thực dân Pháp có tiềm lực quân sự quá mạnh. Câu 9: Nguyên nhân quyết định nhất dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi thất bại là: A. trình độ thấp, lực lượng chênh lệch. B. vũ khí quá lạc hậu, thô sơ. C. quân sự của các nước thực dân quá mạnh. D. các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

Câu 10: Điểm khác nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ – Latinh với các nước châu Phi là: A. phong trào đấu tranh có đường lối, chủ trương rõ ràng hơn. B. phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, quyết liệt hơn. C. phong trào đấu tranh nổ ra có sự liên kết chặt chẽ giữa các nước. D. sớm dành được độc lập từ thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Mọi người giúp tui vs mai tui nộp bài rồi...


Các câu hỏi tương tự
Trần Thanh

Câu 1: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị.

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới

B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 2: Trong cuộc cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A. Tư sản B. Địa chủ C.Qúy tộc D. Qúy tộc tư sản

Câu 3: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao

B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu 4: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế D. Liên bang

Câu 5: Tại sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến?

A. Tầng lớp Samurai có ưu thế chính trị, chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự

B. Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng quyền lực vẫn do tầng lớp quí tộc tư sản hóa nắm quyền

C. Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền

D. Tầng lớp quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 6: Sự ra đời các công ty độc quyền đã tác động như thế nào đến đời sống kinh tế, chính trị Nhật Bản?

A. Sự lũng đoạn đối với kinh tế, chính trị Nhật Bản

B. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự ổn định của nước Nhật

C. Sự phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự cho nước Nhật

D. Đưa Nhật Bản trở thành đế quốc phong kiến quân phiệt.

Loading...