Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 12

giải dùm mk nha m.n 

4x+8=(4x-1)\(\sqrt{X+3}\)+\(\sqrt[3]{3x+5}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.