Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

tràn thị trúc oanh

Trộn V1 , 1 lít dd HCl 0,6 M , với V2 , 1 dd NaOH 0,4 M thu được 0,6 l dd A . Tính V1 ,V2 . Biết 0,6 l dd A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3 (coi sự pha trộn ko làm thay đổi thể tích).

huyền thoại đêm trăng
11 tháng 10 2018 lúc 20:11

nAl2O3 = 0.1
nHCl = 0.6V1
nNaOH = 0.4V2

TH1: HCl dư
NaOH + HCl = NaCL + H2O
0.4V2----0.4V2
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
0.1----------0.6
có 0.6 = 0.6V1 - 0.4V2
V1 + V2 = 0.6
=> loại
TH2 : NaOH dư
NaOH + HCl = NaCL + H2O
0.6V1----0.6V1
2NaOH + Al2O3 = 2NaALO2 + H2O
0.2------------0.1
0.2 = 0.4V2 - 0.6V1
V1 + V2 = 0.6
=> V1 = 0.04,V2 = 0.56

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN