Câu hỏi của Thu Hien - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Thu Hien - Hóa học lớp 11

cho 4,96 gam gồm CaC2 và Ca tác dụng hết với nước được 2,24 lít (đktc)hỗn hợp khí X. Dẫn X qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp Y. Cho Y qua bình đựng brom dư thấy thoát ra 0,896 lít (đktc)hỗn hợp Z. Cho tỉ khối Z so với hidrolaf 4,5. độ tăng khối lượng bình nước brom là?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.