Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Các loại hợp chất vô cơ-Đề 1

Nguyễn Ngọc Thảo Uyên

Hòa tan 20,8g BaCl2 vào 200g dung dịch H2SO4.

a) Viết PTHH xảy ra.

b) Tính khối lượng kết tủa thu được.

c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được.

huyền thoại đêm trăng
8 tháng 10 2018 lúc 21:35

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Bình luận (0)
muốn đặt tên nhưng chưa...
8 tháng 10 2018 lúc 21:38

ta có: nBaCl2= \(\dfrac{20,8}{208}\)= 0,1( mol)

PTPU

BaCl2+ H2SO4\(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\)+ 2HCl

.0,1...........0,1...........0,1...........0,2..... mol

\(\Rightarrow\) mBaSO4= 0,1. 233= 23,3( g)

ta có: mdd sau pư= mBaCl2+ mdd H2SO4- mBaSO4

= 20,8+ 200- 23,3

= 197,5( g)

ta có: mHCl= 0,2. 36,5= 7,3( g)

\(\Rightarrow\) C%HCl= \(\dfrac{7,3}{197,5}\). 100%= 3,67%

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
8 tháng 10 2018 lúc 23:40

a) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

b) \(n_{BaCl_2}=\dfrac{20,8}{208}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{BaSO_4}=n_{BaCl_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{BaSO_4}=0,1\times233=23,3\left(g\right)\)

c) Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{BaCl_2}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

\(m_{dd}saupư=m_{BaCl_2}+m_{ddH_2SO_4}-m_{BaSO_4}=20,8+200-23,3=197,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{7,3}{197,5}\times100\%=3,696\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN