Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Hương Phạm

Có các chất sau: H2O, NaCl, Na2CO3, HCl không dùng thêm hóa chất. Hãy phân biệt các chất (dụng cụ đầy đủ)

huyền thoại đêm trăng
7 tháng 10 2018 lúc 21:46

Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.
- Cô cạn lần lượt từng mẫu thử:
+ Bay hơi hết: HCl , H2O (1)
+ Còn lại chất rắn: NaCl , Na2CO3 (2)
- Lấy một mẫu thử bất kì ở (1) cho vào lần lượt các mẫu ở (2):
+ Có khí thoát ra, nhận được HCl, Na2CO3 => Nhận dc H2O, NaCl.
Na2CO3 + 2HCl ----> 2NaCl + CO2 + H2O
+ Ko hiện tượng, nhận được H2O ở (1) => nhận dc HCl => Cho vào (2) nhận dc Na2CO3, còn lại NaCl.

Bình luận (0)
muốn đặt tên nhưng chưa...
7 tháng 10 2018 lúc 22:11

trích mẫu thử

cho các dung dịch mẫu thử phản ứng với nhau từng đôi một

H2O NaCl Na2CO3 HCl
H2O _ _ _ _
NaCl _ _ _ _
Na2CO3 _ _ _ \(\uparrow\)
HCl _ _ \(\uparrow\) _

+ mẫu thử phản ứng với các mẫu thử thấy có 1 khí thoát ra là HCl và Na2CO3 ( nhóm I)

Na2CO3+ 2HCl\(\rightarrow\) 2NaCl+ CO2+ H2O

+ mẫu thử không phản ứng với các mẫu thử còn lại là H2O và NaCl ( nhóm II)

cô cạn dung dịch mẫu thử ở nhóm I

+ mẫu thử bay hơi hết có để lại vệt trắng mờ là Na2CO3

+ mẫu thử bay hơi hết không để lại dấu vết là HCl

cô cạn dung dịch mẫu thử ở nhóm II

+ mẫu thử bay hơi hết có để lại vệt trắng mờ là NaCl

+ mẫu thử bay hơi hết không để lại dấu vết là H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN