Lập trình đơn giản

quan nguyen van

Hãy sự dụng câu lệnh in để in ra màn hinh dòng chữ CHAO CAC BAN

Hùng Nguyễn
6 tháng 10 2018 lúc 9:21

Program CT_8;

Uses Crt;

Begin

Clrscr;

Writeln('CHAO CAC BAN');

Readln;

End.

Bình luận (1)
Đoàn Xuân Sơn
6 tháng 10 2018 lúc 21:52

begin

write(' CHAO CAC BAN ');

readln

end.

Bình luận (0)
Ann Vũ
8 tháng 10 2018 lúc 14:35

program ct_baitap;

begin

clrscr;

writeln('CHAO CAC BAN');

readln;

end.

Bình luận (1)
Ann Vũ
12 tháng 10 2018 lúc 14:12

program ct_baitap;

uses crt;

begin

clrscr;

writeln('chao cac ban');

readln;

end.

cái này mình làm lại vì câu trả lời trước bị thiếu bạn nhé!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN