Câu hỏi của Nhân Thiện - Hóa học lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nhân Thiện - Hóa học lớp 10

Cho 8,8g 1 hh 2 kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm IÌ, tác dụng với dd HCL dư thu đc 6,72 lít khí hidro (đktc). Dựa vào bảng tuần hoàn xét xem hai kim loại đó là j

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.