Câu hỏi của Nguyễn Văn Tài - Hóa học lớp 10

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, e, n) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X là kim loại nào?

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.