Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn x+y+z\(\le\)\(\dfrac{3}{4}\)

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (\(\sqrt{x}+\sqrt{y}\))(\(\sqrt{y}+\sqrt{z}\))(\(\sqrt{z}+\sqrt{x}\)) + \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN