Cold Wind
11 tháng 8 2016 lúc 9:59

Áp dụng t/c của dảy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+3}{5}=\frac{x+1+y+2+z+3}{3+4+5}=\frac{24}{12}=2\)

\(\Rightarrow x+1=2\cdot3=6\Rightarrow x=5\)

\(y+2=2\cdot4=8\Rightarrow y=6\)

\(z+3=2\cdot5=10\Rightarrow z=7\)

Vậy x= 5, y= 6 , z=7

Bình luận (0)
An Hoà
11 tháng 8 2016 lúc 10:04

\(\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+3}{5}\)     và  x + y + x = 18

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+3}{5}=\frac{x+1+y+2+z+3}{3+4+5}=\frac{x+y+z+6}{12}=\frac{18+6}{12}=\frac{24}{12}=2\) 

=> \(\frac{x+1}{3}=2\)--> x+1 =6 --> x =5

    \(\frac{y+2}{4}=2\)--> y +2 = 8 --> y=6

   \(\frac{z+3}{5}=2\)--> z + 3 = 10 --> z = 7

Vậy x = 5 , y = 6 , z = 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN