Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phương

thực hiện phép tính;

\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-12\sqrt{5}}}}\)

Le Thanh Mai
15 tháng 4 2019 lúc 23:56

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{\left(2\sqrt{5}-3\right)^2}}}\)

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-2\sqrt{5}+3}}\)

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{6-2\sqrt{5}}}\)

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}}\)

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{5}+1}=\sqrt{1}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN