Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nguyễn Đình Thành

Giải hệ phương trình:\(\left\{{}\begin{matrix}16\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=5\left(x+\dfrac{x}{y}\right)\\27\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=5\left(y+\dfrac{y}{x}\right)\end{matrix}\right.\)

GIÚP MK VỚI!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN