OoO Pipy OoO
9 tháng 8 2016 lúc 12:17

\(\frac{x^3+8y^3}{x+2y}=\frac{x^3+\left(2y\right)^3}{x+2y}=\frac{\left(x+2y\right)\left(x^2-2xy+4y^2\right)}{x+2y}=x^2-2xy+4y^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Làm tính chia:  x 3 + 8 y 3 : x + 2 y

Pham Trong Bach

Khai triển biểu thức ( x - 2 y ) 3  ta được kết quả là:

A.  x 3 - 8 y 3

B.  x 3 - 2 y 3

C.  x 3 − 6 x 2 y + 6 x y 2 − 2 y 3

D.  x 3 − 6 x 2 y + 12 x y 2 − 8 y 3

Pham Trong Bach

Khai triển biểu thức x   –   2 y 3 ta được kết quả là

A. x 3 –   8 y 3

B.  x 3 –  2 y 3

C.  x 3 –   6 x 2 y   +   6 x y 2 –   2 y 3

D.  x 3 –   6 x 2 y   +   12 x y 2 –   8 y 3

Pham Trong Bach

Tính phép nhân sau 1 5 x 2 + 10 x y + 20 y 2 . x 3 - 8 y 3

Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức:

a) A = x 3   +   6 x 2  + 12x + 8 tại x = 48;

b) B = 27 x 3   - 54 x 2 y   +   36 xy 2   –   8 y 3   tại x = 4; y = 6;

c) C = x 2 − y 3 − 6 y − x 2 2 + 12 y − x 2 − 8  tại x = 206; y = 1.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN