Kaito Kid
9 tháng 8 2016 lúc 8:55

Co ban a boi vi 4x15=60 60 chia het cho 3 va 5 :7x45=315 ta tinh 3+1+5 bang 9 chia het cho 3 va 5 boi vi co chu so tan cung la 0 va 5

11x750=8250 chia het cho 3 va 5 

Nho h cho minh nhe

Bình luận (0)
Kaito Kid
9 tháng 8 2016 lúc 8:56

nho do nha nho h cho minh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một số tự nhiên a chia cho 45 có số dư là 15. Hỏi số a có chia hết cho 5 không? Cho 3 không? Cho 9 không?

Pham Trong Bach

Một số tự nhiên a chia cho 45 có số dư là 15. Hỏi số a có chia hết cho 5 không? Cho 3 không? Cho 9 không?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN