Câu hỏi của phạm thị nguyễn nhi - Hóa học lớp 0

cần dùng bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0.5M để trung hòa 250 ml dung dịch X chứa HCl 2M và H2SO4 1.5M

giải nhanh giúp mình với. Cảm ơn nhiều

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.