Nguyễn Hoàng Nam

Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit?

A. NH3 và HCl.

B. CO2 và O2.

C. H2S và N2.

D. SO2 và NO2.

Ngô Quang Sinh
20 tháng 9 2018 lúc 12:03

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu và nhận định sau :

(1) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là SO2 và NO2.

(2) Khí CH4; CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính

(3) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin.

(4) Nồng độ CO cao trong khí quyển là gây ô nhiễm không khí

Số phát biểu đúng là :

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu và nhận định sau:

(1) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là H2S và NO.

(2) Khí CH4, CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính

(3) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin.

(4) Ozon trong khí quyển là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Khí gây ra mưa axit là SO 2 và NO 2 .

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO 2 và CH 4 .

(3) Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện.

(4) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

(5) Metanol có thể dùng để uống như etanol.

Số phát biểu sai là:

A. 3.

B. 2.

C. 1.  

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Khí gây ra mưa axit là SO2 và NO2.

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO2 và CH4.

(3) Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện.

(4) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

(5) Metanol có thể dùng để uống như etanol.

Số phát biểu sai là: 

A. 3. 

B. 2.

C. 1.

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Khí gây ra mưa axit chủ yếu là SO2 và NO2.

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính chủ yếu là CO2 và CH4.

(3) Seduxen, mocphin... là các chất gây nghiện.

(4) Đốt than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

(5) Metanol có thể dùng để uống như etanol.

Số phát biểu sai là:

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Khí SO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(2) Khí CO2 gây ra hiện tượng mưa axit.

(3) Các dạng nhiên liệu như than, dầu mỏ và khí tự nhiên được gọi là nhiên liệu hóa thạch.

(4) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(5) Các nguồn năng lượng: thủy điện, gió, mặt trời đều là những nguồn năng lượng sạch.

(6). Khí thải sinh hoạt, khí thải công nghiệp gây ô nhiễm không khí.

(7). Khí thải của các phương tiện giao thông gây ô nhiễm không khí.

(8). Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh gây ô nhiễm không khí.

(9). Hoạt động của núi lửa gây ô nhiễm không khí.

Số phát biểu đúng

A. 6

B. 5

C. 8

D. 7

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.

(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy… là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là:

A. CO, NO

B. CO, NO2

C. CO2, N2

D. SO2, NO2

Nguyễn Hoàng Nam

Các khí thải công nghệp và của các động cơ ô tô, xe máy… là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Thành phần hóa học chủ yếu trong khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là

A. S O 2 , CO, NO      

B. NO, S O 2 , N O 2                    

C.  N O 2 ,   C O 2 ,   C O

D. S O 2 , CO,NO

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN