Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

NG Hà Vânn

Cho biết đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

Thảo Phương
23 tháng 9 2018 lúc 20:43

Anh có nhiều thuộc địa nhất vì đây là một nước đế quốc phát triển từ sớm, kĩ thuật hàng hải phát triển.

Bình luận (0)
Vũ Đỗ Bình An
29 tháng 9 2018 lúc 14:36

Nước Anh.

Vì đây là nước phát triển sớm nhất(Mặc dù tụt xuống hàng thứ 3 TG vào sau năm 1870) nhưng nước này ưu tiên đẩy mạnh chính sách xâm lược nên vào năm 1914, thuộc địa nước Anh trải dài khắp TG với 33 triệu km2 , 44 triệu dân(gấp 50 lần diện tích và dân số nước Anh bây giờ và gấp 12 lần thuộc địa nước Đức).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN