Câu hỏi của hienka - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của hienka - Hóa học lớp 11

Cho X là ax cacboxylic, đơn chức mạch hở trong phân tử có 1 nối đôi C=C,Y và Z là hai axit cacboxylic đều no,đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY<MZ) ,Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2dư, thu được Na2CO3, hỗn hợpT gồm khí và hơi.Hấp thụ toàn bộ T vào bình nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng chất Z trong 23,02 gam E gần giá trị nào nhất sau đây?

A.3,5 gam.
B.2,0 gam.
C.17,0 gam.
D.22,0 gam.
Ai còn thức không,làm bày này đi..nhiều ý tưởng hay cực :)))
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.