Câu hỏi của Độ Phạm - Hóa học lớp 0 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Độ Phạm - Hóa học lớp 0

nhiệt phân hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau ở 2 chu kì thuộc cùng phân nhóm chinh nhóm 2 thu được 11,2 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn . biết rằng khối lượng 2 muối ban đầu là 48g 

a) xác định têm kim loại và công thức muối đã dùng 

b) tính thành phần phần trăm khối các chất rắn ban đầu

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.