Bài 9. Nguyên phân

Phạm Lê Quỳnh Nga

Chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình nguyên phân và giảm phân. Những điểm khác nhau nào là quan trọng nhất? Vì sao ?

Alan Walker
10 tháng 9 2018 lúc 21:10

* GIỐNG NHAU: - Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, TB chất phân chia sau - Sự phân chia đều xảy ra với các kì giống nhau - Hoạt động của các bào quan là giống nhau - Sự biến đổi hình thái NST qua các kì tương tự nhau

Điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân: * Nguyên phân: - Xảy ra ở hầu hết các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai. - Chỉ có 1 lần phân bào. - Biến đổi NST: + Kì trước: Không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit. + Kì giữa: Các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. + Ở kì sau : Có sự phân li các crômatit trong từng NST kép về 2 cực của TB. - Kết quả: Từ 1 TB mẹ 2n hình thành 2 TB con giống hệt nhau và có bộ nst 2n giống TB mẹ.

Giảm phân: - Xảy ra ở TB sinh dục thời kì chín. - 2 lần phân bào. + Kì trước 1: Xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong cùng 1 cặp NST kép tương đồng. + Kì giữa: Các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo. + Ở kì sau I: Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào. - Từ 1 TB mẹ 2n tạo ra 4 TB con có bộ nst n.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
10 tháng 9 2018 lúc 21:20

*Giống nhau: - Đều nhân đôi ADN trước khi vào phân bào - Đều phân thành 4 kỳ: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối - Đều có sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con - Màng nhân và nhân con biến mất cho đến gần cuối - Đều là hình thức phân bào có tơ tức là có sự hình thành thoi vô sắc

* Khác nhau:

Bài 9. Nguyên phân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN