Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Trần Diệp Nhi

1. Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Giải quyết tốt vấn đề việc làm sẽ có những tác động tích cực như thế nào tới phát triển kinh tế - xã hội?

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000-2014

(Đơn vị %)

Năm 2000 2005 2010 2014
Thành phần kinh tế
Nhà nước 11,7 11,6 10,4 10,4
Ngoài nhà nước 87,3 85,8 86,1 85,7
Có vốn đầu tư nc ngoài 1,0 2,6 3,5 3,9

- Nhận xét sự thay đổi về cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên.

- Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Huỳnh Trung Nguyêna6
Huỳnh Trung Nguyêna6 8 tháng 9 2018 lúc 21:07

1- Do nước ta có nguồn lao động, tăng nhanh trong khi nền kinh tế chưa phát triển

-Tỉ lệ thất nghiệp là thiếu việc làm lớn

2*Về cơ cấu

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước cao nhất (2014 chiếm 85%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nó ngoài thấp nhất(2014 chiếm 85,7%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài thấp nhất (2014 chiếm 3,9%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước thấp (2014 chiếm 10,4%)

*Về sự thay đổi cơ cấu lao động

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm (1,6%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài tăng 2,9%

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước giảm 1,3%

chúc các bạn hoc tốt và đạt nhiều thành công trong học tập nhé

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...