Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

x2+4x+3=(x+1)can(8x+5)+can(6x+2).

giải dùm nhe. tks nhìu

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.