Câu hỏi của Mai Hương - Hóa học lớp 0 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Mai Hương - Hóa học lớp 0

Cho 4g CuO tác dụng với 100g dung dịch HCl 2,92%

a.CÂN BẰNG PTHH

b. Tính khối lượng các chất sau phản ứng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.