tâm toàn
29 tháng 7 2016 lúc 14:31

\(A.\left(2a+1\right)^2-4\left(a+2\right)^2=9\\ \left(2a+1-2a-4\right)\left(2a+1+2a+4\right)=9\)

\(-3\left(4a+5\right)=9\\ -12a-15=9\\ -12a=24\\ a=-2\)

Bình luận (0)
tâm toàn
29 tháng 7 2016 lúc 14:34

\(B.\left(a+3\right)^2-\left(a-4\right)\left(a+8\right)=1\\ a^2+6a+9-\left(a^2+8a-4a-32\right)=1\)

\(a^2+6a+9-a^2-4a+32=1\\ 2a=-40\\ a=-20\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN