Câu hỏi của Vi Nguyễn - Vật lý lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Các bạn ơi giúp mình với

**Hãy làm tóm tắt và giải các bài sau **

1/ Hai điện trở R1= 4 Ohm, R2 = 6 Ohm mắc nối tiếp với nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U= 12V. Tìm điện trở tương đương của các điện trở, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

2/ Hai điện trở R1= 2 Ohm, R2= 6 Ohm mắc nối tiếp nhau rồi nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1= 9V. Tìm U

3/ Hai điện trở R1= 4 Ohm, R2= 6 Ohm mắc song song nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U= 12V. Tìm điện trở tương đương của các điện trở, hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện qua mạch chính.

4/ Hai điện trở R1= 3 Ohm, R2= 6 Ohm mắc song song nhau rồi nối vào một nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,5 A. Tìm cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính.

5/ Người ta có thể đo điện trở bằng ôm kế ( thường được bô ́́ trí trong đồng hồ đo điện đa năng). Dùng ôm kế, đo được điện trở của một bóng đèn pin ( loại đèn sợi đốt ) là Ro= 2,4 Ohm. Khi nối bóng đèn này với nguồn điện để đèn sáng, thì đo được hiệu điện thế giữa hai đầu đèn U= 6 V và cường độ dòng điện qua đèn I= 0,5 A.

=» Dựa trên các giá trị U và I, hãy tính điện trở R của đèn ; sau đó nhận xét các giá trị R, Ro là như nhau hay khác nhau và giải thích vì sao.

    Được cập nhật 20 tháng 6 2019 lúc 20:22 6 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.