Câu hỏi của Nguyễn Xuân Dương - Hóa học lớp 10

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

X có 2 đồng vị là X1,X2. Tổng số hạt không mang điện là X1 và X2 là 90. Nếu cho 1,2g Canxi(Y) tác dụng với 1 lượng X vừa đủ thì thu được 5,994g hợp chất YX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : số nguyên tử X2 là 605 : 495.

a) Xác định Mx và số khối của X1 và X2.

b) Xác định số nguyên tử X1 và X2 trong 1 mol nguyên tử X.

Bài 2: Một nguyên tố X có 3 đồng vị và có nguyên tử lượng trung bình là 68,45 đvC. Đồng vị thứ nhất có 37 notron chiếm 75% đồng vị thứ 2 hơn đồng vị thứ 1 là 1 notron chiếm 15%, đồng vị thứ 3 hơn đồng vị thứ 2 là 2 notron.

a) Xác định điện tích hạt nhân X

b) Tính số khối của mỗi đồng vị

Bài 3 : Nguyên tố X có 3 đồng vị A1X A2X A3X. Tổng số khối là 51, số khối của đồng vị A2X hơn số khối của A1X là 1 đơn vị, số khối của A3X bằng 9/8 số khối của A1X.

a) Tính số khối mỗi đồng vị.

b) Biết rằng: A1X chiếm 99,577%, A2 chiếm 0,339%. Tính nguyên tử lượng trung bình của X

c) Hãy xác định p,n,e và tên của X. Biết rằng trong đồng vị A1X có số p bằng số n.

Bài 4: X là kim loại hóa trị 2, hòa tan hoàn toàn 6,082g X vào HCl dư thu được 5,6l khí Hidro ở đktc

a) Xác định khối lượng nguyên tử và tên nguyên tố X/

b) X có 3 đồng vị, biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75. Số khối của đồng vị 2 bằng trung bình cộng số khối của 2 đồng vị kia. Đồng vị 1 có số p= số n, đồng vị thứ 3 chiếm 11,4% số nguyên tử và có số notron nhiều hơn đồng vị thứ 2 là 1 đơn vị/

- Tìm số khối và số notron của mỗi đồng vị.

- Tìm % về số nguyên tử của 2 đồng vị còn lại.

Bài 5 : Một nguyên tố X có 3 đồng vị Xa (0,377%) , Xb (0,063%) , Xc (99,6%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 114, tổng khối lượng của 5 nguyên tử là 1999. Mặt khác số notron trong đồng vị 2 nhiều hơn trog đồng vị 1 là 2 đơn vị/

a) Tím số khối các đồng vị.

b) Biết đồng vị 1 có số p=n. Xác định tên nguyên tố và số notron mỗi đồng vị, số e độc thân.

c) Mỗi khi có 50 nguyên tử của đồng vị thứ 2 thì có bao nhiêu nguyên tử của các đồng vị còn lại.

    Được cập nhật 11 tháng 10 2019 lúc 14:54 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.