Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Ngô Quang Sinh
14 tháng 2 2018 lúc 7:26

Chọn đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.

 

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

            (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

            (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

            (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt CuCl­­2.

            (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

            (5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2;

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 1   

B. 2   

C. 4   

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

A. 4                       

B. 2                        

C. 1                        

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2;

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm;

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

1.        Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

2.        Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

3.        Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng, có nhỏ vài giọt CuSO4.

4.        Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

5.        Để thanh thép ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp kim loại bị ăn mòn chủ yếu theo ăn mòn điện hóa là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(4) Nối thanh nhôm với thanh đồng, để ngoài không khí ẩm. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Nhúng thanh Fe nguyên cht vào dung dch hn hp NaNO3 và HCl.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên cht vào dung dch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên cht vào dung dch CuCl2.

(4) Nối thanh nhôm với thanh đồng, đngoài không khí ẩm. Số trường hp xy ra ăn mòn đin hóa học là

A. 3.

B1.

C. 2.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN