Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bi Nguyễn

Cho m gam hỗn hợp Mg(Oh)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCL 1M và tạo thành 24,1 gam muối cloarua hãy tính m

Trương Tuyết Nhi
10 tháng 8 2018 lúc 17:56

\(Mg\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow MgCl_2+2H_2O\)

\(Cu\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow CuCl_2+2H_2O\)

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

nHCl = 0,4.1=0,4(mol)

Theo PT nhận thấy: nOH/ hỗn hợp =nHCl =nCl/ muối= 0,4(mol)

=> mOH/hh = 0,4.17 = 6,8(g)

mMuối = mKL + mCl/muối = 24,1(g)

=> mKL + 0,4 . 35,5 = 24,1 => mKL = 9,9(g)

=>m = mKL + mOH/hh = 9,9 + 6,8 =16,7(g)

Bình luận (0)
Quỳnh Như
10 tháng 8 2018 lúc 20:01

\(Mg\left(OH\right)_2+HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

Bình luận (0)
Quỳnh Như
10 tháng 8 2018 lúc 20:44

ta có : \(\dfrac{Mg\left(OH\right)_2}{x}\dfrac{+}{ }\dfrac{2HCl}{2x}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{MgCl_2}{x}\dfrac{+}{ }\dfrac{2H_2O}{ }\)

\(\dfrac{Cu\left(OH\right)_2}{y}\dfrac{+}{ }\dfrac{2HCl}{2y}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{CuCl_2}{y}\dfrac{+}{ }\dfrac{2H_2O}{ }\) \(\dfrac{NaOH}{z}\dfrac{+}{ }\dfrac{HCl}{z}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{NaCl}{z}\dfrac{+}{ }\dfrac{H_2O}{ }\)

ta có : khối lượng của muối là 24,1g

\(\Rightarrow95x+135y+58,5z=24,1\left(1\right)\)

ta có : \(n_{HCl}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow2x+2y+z=0,4\left(2\right)\)

từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\) \(\Rightarrow\)ta có : \(m=58x+98y+40z=95x+135y+58,5-18,5\left(2x+2y+z\right)\)

\(=24,1-18,5\left(0,4\right)=16,7\left(g\right)\)

vậy \(m=16,7\left(g\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN