Luyện tập tổng hợp

The Joker AD

Tìm từ có phần in đậm khác với các từ còn lại trong nhóm đọc.

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Các bn ơi giúp mk với chịu mk đi học rồi!!!!!!!!!!

Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 2 tháng 8 2018 lúc 10:10

Tìm từ có phần in đậm khác với các từ còn lại trong nhóm đọc.

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 2 tháng 8 2018 lúc 10:22

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)
Sakura Akari
Sakura Akari 2 tháng 8 2018 lúc 14:46

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN