Kiểm tra 1 tiết

Võ Bảo Trân

1) Số nguyên tử Al có trong 0,27 gam là:

A. 0,6.10^23 B. 0,9.10^23

C. 0.06.10^23 D. 0.03.10^23

2) Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

A. 8g B. 9g

C. 10g D. 12g

3) Hợp chất X chứa 70% sắt và 30% oxi, lập CTHH của hợp chất X biết tỉ khối của X đối với H2 là 80.

4) Để khử hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao, cần dùng 8,96 lít khí H2( đktc). Thu được kim loại tương ứng và nước.Biết số mol mỗi chất ban đầu bằng nhau.

a) Tính a.

b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được.

Jodie Starling
Jodie Starling 31 tháng 7 2018 lúc 13:46

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bình luận (0)
Jodie Starling
Jodie Starling 31 tháng 7 2018 lúc 13:54

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thu Hằng

DẠNG I: HÓA TRỊ Câu 1: Xác định nhanh hóa trị của mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử trong các hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3; HCl; H2SO4; H3PO4; Ba(OH)2; Na2SO4; NaNO3; K2CO3 ; K3PO4 ; Ca(HCO3)2 Na2HPO4 ; Al(HSO4)3 ; Mg(H2PO4)2 Câu 2: Lập nhanh CTHH của những hợp chất sau tao bởi: P (III) và O; N (III)và H; Fe (II) và O; Cu (II) và (OH); Ca và (NO3); Ag và (SO4), Ba và (PO4); Fe (III) và (SO4), Al và (SO4); NH4 (I) và NO3 DẠNG II: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Câu 1: Có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra. Câu 2: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng (II) oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic. Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước. – Nếu thu được 6 g đồng (II) oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu? DẠNG III: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Câu 1: Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau: 1/ Al + O2 → Al2O3 2/ K + O2 → K2O 3/ Al(OH)3 t0 → Al2O3 + H2O 4/ Al2O3 + HCl → AlCl3 + H20 5/ Al + HCl → AlCl3 + H2↑ 6/ Fe0 + HCl → FeCl2 + H20 7/ Fe203 + H2S04 → Fe2(S04)3 + H20 8/ Na0H + H2S04 → Na2S04 + H20 9/ Ca(0H)2 + FeCl3 → CaCl2 + Fe(0H)3 ↓ 10/ BaCl2 + H2S04 → BaS04↓ + HCl 11/ Fe(0H)3 t0→ Fe203 + H20 12/ Fe(0H)3 + HCl → FeCl3 + H20 13/ CaCl2 + AgN03 → Ca(N03)2 + AgCl ↓ 14/ P + 02 t0→ P205 15/ N205 + H20 → HN03 16/ Zn + HCl → ZnCl2 + H2↑ 17/ Al + CuCl2 → AlCl3 + Cu 18/ C02 + Ca(0H)2 → CaC03↓ + H20 19/ S02 + Ba(0H)2 → BaS03↓ + H20 20/ KMn04 t0 → K2Mn04 + Mn02 + 02↑ DẠNG IV CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT Câu 1: Hãy tính :

Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc) Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

Câu 2 Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (đktc)

Có bao nhiêu mol oxi? Có bao nhiêu phân tử khí oxi? Có khối lượng bao nhiêu gam?

Câu 3: Một hỗn hợp gồm 1,5 mol khí O2; 2,5 mol khí N2; 1,2.1023 phân tử H2 và 6,4 g khó SO2.

Tính thể tích của hỗn hợp khí đó ở đktc. Tính khối lượng của hỗn hợp khí trên

DẠNG V TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 1: Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất: NaNO3; K2CO3 , Al(OH)3, SO2, SO3, Fe2O3. 2: Xác định CTHH của hợp chất giữa nguyên tố X với O có %X = 43,67%. Biết X có hóa trị V trong hợp chất với O. (ĐS: P2O5) 3: Hợp chất B có %Al = 15,79%; %S = 28,07%, còn lại là O. Biết khối lượng mol B là 342.Viết CTHH dưới dạng Alx(SO4)y .Xác định CTHH. (ĐS: Al2(SO4)3 ) 4:Một hợp chất khí X có tỉ khối đối với hidro là 8,5. Hãy xác định công thức hóa học của X biết hợp chất khí có thành phần theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H.(ĐS: NH3) Câu 5:một hợp chất X của S và O có tỉ khối đối với không khí là 2,207. a.Tính MX (ĐS: 64 đvC) b.Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố S chiếm 50% khối lượng, còn lại là O. (ĐS: SO2) DẠNG VI TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 1: Cho 11,2gam Fe tác dụng với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được Sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hidro (H2) . c. Thể tích khí H2 thu được ở đktc.(ĐS:4,48 lít) d. Khối lượng HCl phản ứng.(ĐS:14,6 g) e. Khối lượng FeCl2 tạo thành.(ĐS:25,4 g) 2: Cho phản ứng: 4Al + 3O2 → 2Al2O3. Biết có 2,4.1022 nguyên tử Al phản ứng. a. Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng . Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.( ĐS: 0,672 lít; 3,36 lít) b. Tính khối lượng Al2O3 tạo thành.(ĐS: 2.04 g) 3: Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học của phản ứng là S + O2 SO2 . Hãy cho biết: a) Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất ? Vì sao ? b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.(ĐS: 33.6 lít) c) Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí

em cần gấp!!! cứu em

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN