Câu hỏi của Nguyễn Xuân Huy - Toán lớp 8

Thực hiện phép tính :

         a) A =  2 +  \(\frac{1}{1+\frac{1}{2}}\)                                       b) B = 2 + \(\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}\)

 

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.