Câu hỏi của Chúa Ghét Làm Bài Tiếng Anh - Tiếng anh lớp 6

Choose the word or phrase that best completes each sentece.

1. 'Hello' ' ..........'

a. Hi          b. Good morning          c. Bye          d. Good night

2. This ............ Lan

a. am          b. is          c. are          d. (....)

3. .......... name is Lan 

a. I          b. My          c. You          d. We

4. ............fine, thank you

a. We're          b. fiveteen          c. I're          d. fifteen

5. five + ten = ...................

a. fourteen          b. fiveteen          c. eleven         fifteen

6. "How are you"    "I'm  ............."

a. thank          b. child          c. nine          d. fine

Các bạn giúp Chúa với ! Chúa cảm ơn nhiều!

    12 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.