Câu hỏi của Thanh Nhàn Trần - Toán lớp 7

Cho Δ ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho BD=CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD.

     a, CM: IB=IC ; ID=IE.

     b, CM: BC // DE.

     c, Gọi M là trung điểm của BC. CM: Ba điểm A;M;I thẳng hàng. 

    Được cập nhật 26/01/2017 lúc 09:21
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.