Câu hỏi của Nguyễn Lê Bình Minh - Toán lớp 10

tìm X :\(\left(x+1\right)^2\)=\(\frac{4}{9}\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.