Câu hỏi của Kẹo Dẻo - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Kẹo Dẻo - Toán lớp 6

một tháng có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn . Ngày 15 tháng đó là thứ ?

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
4 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.