Câu hỏi của Đặng Thị Ánh - Hóa học lớp 10

Cân bằng các PTHH sau : Al + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + SO2 +H2O

    Được cập nhật 29/11/2016 lúc 14:15
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.