Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 200 ml Ba(OH)2 0,01M với 200 ml KOH 0,03M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:

A. 9.

B. 10.

C. 12,4.

D. 13,2.

Ngô Quang Sinh
1 tháng 9 2019 lúc 7:09

nBa(OH)2 = 0,002 mol; nKOH = 0,006 mol → ∑ n O H - = 0,002.2 + 0,006 = 0,01 mol

→  [OH-] = n V = 0 , 01 0 , 2 + 0 , 2 = 0,025 →  pOH = –lg[OH-] = -lg0,025 = 1,6

Mà pH + pOH = 14 →  pH = 12,4

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 200 ml Ba(OH)2 0,01M với 200 ml KOH 0,03M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 9.

B. 10.

C. 12,4.

D. 13,2.

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 200 ml Ba ( OH ) 2  0,01M với 200 ml KOH 0,03M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 9

B. 10

C. 12,4

D. 13,2

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1M và NaOH aM, thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,12 

B. 0.08

C. 0,02

D. 0,10.

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn lẫn 100 ml dung dịch HCl 1M với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được dung dịch X. Thêm từ từ 0,125 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,54

B. 17,10

C. 14,76

D. 13,98

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục 13,44 lít CO(đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 66,98.

B. 39,4.

C. 47,28.

D.59,1.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục 13,44 lít CO(đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 66,98.

B. 39,4.

C. 47,28.

D.59,1.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 66,98

B. 39,4

C. 47,28

D. 59,1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN