Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằngGiải bài 3 trang 152 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số gạo tẻ.

Pham Trong Bach

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1 4 số gạo tẻ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN