Câu hỏi của huynh Ngoc Thu - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của huynh Ngoc Thu - Hóa học lớp 8

z là hợp chất gồm 2 ng tố, trong đó có 1 chất là kali và còn lại là phi kim x trong đó %mk =52,35%.xác định cthh biết z là muối.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.