Câu hỏi của Song Hàn - Hóa học lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Song Hàn - Hóa học lớp 9

Nhận biết 1 số chất bằng phương pháp hóa học:

a) Ba(OH)2, BaCl2, AgNO3, H2SO4, hãy nhận biết bằng phương pháp hóa học mà không dùng bất kì thuốc thử nào

b) Cho những kim loại sau: Cu, Fe, Ag, Ba. Hãy nhận biết chúng bằng các dung dịch axit

c) Hãy nhận biết các dung dịch axit sau: Hcl, H2SO4, H2CO3

Giúp mình với nhé các bạn ^^

    Được cập nhật 13/12/2016 lúc 20:48
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.