Câu hỏi của Nguyễn Tuệ An - Hóa học lớp 10

TÌm M trung bình của:

a) hh khí có dhh/H2=16

b) hh N2, N2O đồng số mol

c) hh CH4, C2H2 đồng khối lượng

d) 10g hh khí có V= 4,48 lít tại đktc

mong các bạn giúp mình với ạ

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.