Câu hỏi của Dương Thành - Hóa học lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dương Thành - Hóa học lớp 9

Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ khối bằng 2,07

b) Thể tích hơi của 3,30g chất X bằng thể tích của 1,76g khí oxi

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.