Câu hỏi của Tú Tự Ti - Toán lớp 10

So sánh

a/ \(99^{20}và9999^{10}\)

b/ \(3^{21}\) và \(2^{31}\)

c/ \(2^{30}+3^{30}+4^{30}\) và \(3.24^{10}\)

    Được cập nhật 07/10/2016 lúc 18:01
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.