Câu hỏi của Nhók Khờ YH - Toán lớp 12

trong không gian oxyz ,,viết phương trình mặt cầu đi qua 2 điểm A(0;2;2) và B(-2;0;1) , biết mặt cầu thuộc mặt phẳng (p) x+y-3=0 và có bán kính nhỏ nhất

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.