Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Đình Thành

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. HD vuông góc với AB, HE vuông góc vs AC (D thuộc AB, E thuộc AC)

CM: \(\dfrac{BD}{CE}\) = \(\dfrac{AB^3}{AC^3}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN